Skip to product information
1 of 1

Hikma Store

Guiden för dig som ny i islam : enkla regler och viktiga islamiska riktlinjer för nya muslimer i alla livets skeden

Guiden för dig som ny i islam : enkla regler och viktiga islamiska riktlinjer för nya muslimer i alla livets skeden

Regular price 149 SEK
Regular price 149 SEK Sale price 149 SEK
Sale Sold out
Taxes included. Shipping calculated at checkout.

Guiden för dig som ny i islam


”Den nya muslimska guiden” av Fahd Salem Bahammam är en omfattande handbok som är utformad för att hjälpa nya muslimer att navigera genom de utmaningar och ansvar som följer med att omfamna islam. Den täcker ett brett spektrum av ämnen relaterade till tron, praktiken och livsstilen hos en muslim, vilket gör den till en ovärderlig resurs för dem som nyligen konverterat till islam.

Introduktion till islam:

Boken ger en grundläggande introduktion till de centrala trosuppfattningarna och principerna för islam, förklarar begreppet Tawheed (Guds Enhet) och betydelsen av tron på Allah. Bön och tillbedjan: Bahammam ger praktisk vägledning om hur man utför de fem dagliga böner, inklusive detaljer om deras betydelse, ritualer och korrekt etikett. Fasta och Ramadan: Boken diskuterar fasta under Ramadan, dess andliga fördelar och praktiska råd om hur man observerar fasta och gör det mesta av denna heliga månad. Zakat och välgörenhet: Den betonar vikten av välgörenhet (Zakat) och lyfter fram de olika sätten som muslimer kan bidra till samhällets välfärd. Islamisk etik och moral: Bahammam behandlar de etiska och moraliska värden som muslimer bör upprätthålla, såsom ärlighet, vänlighet och respekt för andra. Islamisk rättslära: Boken ger en översikt över islamisk rättslära (Fiqh), förklarar grunderna för halal och haram (tillåtet och förbjudet) inom olika aspekter av livet. Familj och relationer: Den erbjuder råd om att bygga starka familjeband, upprätthålla hälsosamma äktenskap och uppfostra barn i enlighet med islamiska principer. Dawah och deltagande i samhället: Författaren uppmanar nya muslimer att engagera sig i Dawah (sprida islams budskap) och aktivt delta i sina lokala muslimska samhällen.

Viktiga slutsatser

  1. Grundläggande tro på Allah (Gud): Boken betonar att kärnan i islams tro är tron på Guds Enhet (Tawheed). Nya muslimer lär sig vikten av att utveckla en stark och orubblig tro på Gud som det första och främsta steget i sin resa.
  2. De fem pelarna i islam: Bahammam belyser betydelsen av de fem pelarna i islam, som är de väsentliga handlingarna av dyrkan och praxis för varje muslim. Dessa inkluderar trosförklaringen (Shahada), bön (Salat), fasta under Ramadan (Sawm), att ge till välgörenhet (Zakat) och vallfärden till Mekka (Hajj).
  3. Praktisk vägledning om bön: Boken erbjuder praktiska råd om hur man utför de fem dagliga böner, förklarar de nödvändiga ritualerna, vikten av att vara punktlig, och de andliga fördelarna med att kommunicera med Allah genom bön.
  4. Fasta och den andliga upplevelsen av Ramadan: Nya muslimer vägleds om fastans betydelse under Ramadan, en månad av andlig reflektion och självbehärskning. Boken förklarar hur man fastar korrekt och betonar den andliga tillväxten som kan uppnås genom denna praxis.
  5. Välgörenhet och Zakat: "Den nya muslimska guiden" betonar vikten av välgörenhet (Zakat) och uppmanar nya muslimer att bidra till de mindre lyckligt lottades välfärd. Den ger insikter om att beräkna och fördela Zakat enligt islamska principer.
  6. Förståelse för islamisk moral och etik: Boken fördjupar sig i islamisk moral och etik, lär nya muslimer vikten av att upprätthålla värden som ärlighet, vänlighet och respekt för andra. Den betonar att islam inte bara är en uppsättning ritualer utan en omfattande livsstil.
  7. Introduktion till islamisk juridik (Fiqh): Nya muslimer introduceras till grunderna i islamisk juridik (Fiqh). De lär sig om vad som anses vara halal (tillåtet) och haram (förbjudet) inom olika aspekter av livet, vilket hjälper dem att fatta etiska val i sina dagliga aktiviteter.
  8. Skapa starka familje- och samhällsband: Boken ger vägledning om att bygga och upprätthålla starka familjeband, med fokus på vikten av ett hälsosamt äktenskap och att uppfostra barn i enlighet med islamiska principer. Den uppmuntrar också till aktivt deltagande i det muslimska samhället.
  9. Dawah och samhällsengagemang: Bahammam betonar den plikt nya muslimer har att engagera sig i Dawah, vilket innebär att dela islams budskap med andra. Dessutom uppmuntrar han aktivt deltagande i lokala muslimska samhällen för att stärka ens tro och bidra positivt till samhället.
  10. Tillgänglighet och relevans: Sammanfattningsvis är "Den nya muslimska guiden" en omfattande resurs som rustar nya konvertiter till islam med den kunskap och praktiska vägledning som behövs för att leva ett meningsfullt och andligt rikt liv som praktiserande muslimer. Den täcker islams kärnövertygelser och praxis, betonar vikten av tro på Allah och uppmuntrar aktivt deltagande i det muslimska samhället och samhället i stort. Bokens tillgänglighet och relevans gör den till ett oumbärligt verktyg för nya muslimer som vill fördjupa sin förståelse för islam och navigera de utmaningar de kan möta på sin väg till tro.

Författarens bakgrund och kvalifikationer:

Fahd Salem Bahammam är en erfaren islamisk lärd och lärare med en bakgrund inom islamiska studier. Han har ägnat sitt liv åt undervisning och vägledning om olika aspekter av islam, vilket gör honom välkvalificerad att skriva en bok som syftar till att hjälpa nya muslimer att navigera sin tro.

 

View full details